Garantie

Brik fietsen garandeert dat haar fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen; De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer de fiets is aangeschaft bij een officiële Brik dealer; De garantie is alleen overdraagbaar indien de originele verkoopfactuur kan worden overlegd.

Garantieperiode a
Frame en cardanas: 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten;
Voor het lakwerk van het frame en de vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar;
Voor voorvorken en alle overige onderdelen, met uitzondering van de uitgesloten onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar voor fietsen na 01-01-2016 aangeschaft; en 2 jaar voor alle fietsen voor 01-01-2016 aangeschaft;
Op alle onderdelen die kunnen slijten zijn zoals de banden, lagers, kabels en remblokken geven wij geen garantie, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten;
Brik hanteert na de standaard garantietermijn een coulanceregeling op basis van afschrijving.

Garantie-uitsluitingen
In de volgende gevallen vervalt de garantie:

  • verhuur van de fietsen door derden;
  • bij oneigenlijk gebruik zoals stuntrijden;
  • reparaties die niet op vakkundige wijze zijn verricht;
  • verkeerde afstelling/spanning van versnellingen, stuur, stuurpen, zadelpen en zadel;
  • niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, remblokken, banden;
  • klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest;

Garantie op onderdelen
Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Brik is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Brik worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Brik komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Brik voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Indienen van claim
Na het constateren van enig gebrek is de eigenaar verplicht het gebruik van de betreffende fiets onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de door BRIK dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient de orginele verkoopfactuur te worden overlegd.

Aansprakelijkheid
Wordt een garantieclaim door Brik fietsen gehonoreerd, dan betekent dit niet automatisch dat door Brik fietsen ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Brik fietsen beperkt zich ten alle tijden tot dat wat is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van door Brik fietsen voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.